Zásady ochrany osobních údajů


Článek 1

Ochrana osobních údajů při používání tohoto webového portálu se řídí Obecným nařízením o
ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 – GDPR, dále jen
„nařízení“) a příslušnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů.

Článek 2

Správcem podle nařízení je Global Financial Solutions s.r.o. Pro kontaktování správce je
možné využít e‑mailovou adresu eva.luka@gfsgroup.cz nebo telefon +420 724 952 633.

Článek 3

Subjektem údajů podle nařízení je každá osoba, která v rámci používání tohoto webového
portálu sděluje správci své osobní údaje za účelem uzavření smlouvy nebo komunikace se správcem.

Článek 4

Správce při zpracovávání osobních údajů postupuje pouze v souladu se souhlasem uděleným
subjektem, a to tak, aby byla zajištěna veškerá práva subjektu garantovaná nařízením a aby
v maximální možné míře zamezil jejich neoprávněnému nebo protiprávnímu zpracování.
Správce zavedl pro zabezpečení osobních údajů vhodná technická a organizační opatření.

Článek 5

Správce zpracovává osobní údaje jen v takové míře, jaká je přiměřená pro jeho činnost.
K marketingovým účelům (zejména zasílání informačních zpráv s nabídkami) může správce
použít kontaktní údaje subjektu jen v případě, že subjekt udělil výslovný souhlas. Správce
nemá právo předat osobní údaje jinému subjektu, kromě případů zvlášť stanovených
nařízením nebo zákonem.

Článek 6

Správce uchovává osobní údaje jen po dobu nezbytně nutnou, respektive po dobu trvání
souhlasu subjektu.

Článek 7

Subjekt má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, správce je
pak oprávněn zpracovávat jeho osobní údaje pouze v takovém rozsahu, v jakém mu to
umožňují právní předpisy bez souhlasu subjektu. Souhlas lze odvolat zprávou na kontaktní e-
mailovou adresu správce, telefonicky nebo přes příslušný odkaz v e‑mailu zaslaném subjektu
správcem.

Článek 8

Pokud se subjekt domnívá, že byla porušena jeho práva vyplývající z příslušných právních
předpisů týkajících se ochrany osobních údajů, má právo podat stížnost u dozorového úřadu,
kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz)